COMPANY  

Themelet e kompanisë datojnë nga viti 1963 me emrin  LLAMARINË PUNUES MORAVA.
Motivi i emërtimit erdhi nga rajoni i prejardhjes se themeluesit te saj Hasim Asllani.
Pas një pune te suksesshme dhe kreative, kjo kompani mori hov te zhvillimit duke e ri dimensionuar profilin e saj ne te gjitha sferat.
Ne kohen e ri profilizimit, kjo kompani emërohet METAL TEKNIKA ASLLANI, emër te cilin e mban edhe sot me plot krenari dhe mburrje për sukseset e saj nder vite.
Përvoja e fituar ne kohe e bën këtë kompani mire te organizuar dhe me një staf shume profesional, duke vazhduar kështu te krijoj vende te reja pune dhe te avancoj furishëm drejt zgjerimit.

 

The foundations of the company emerge in 1963, under the name LLAMARINË PUNUES MORAVA.
The motive behind the company name came from the Morava region, where its founder, Hasim Asllani was from.
After a successful and very creative activity, the company made a large leap in development, re-dimensioning its profile in more areas.
When the company re-profiled itself, it was renamed METAL TEKNIKA ASLLANI, the name it proudly bears to this day, due to its success throughout decades.
The experience gained with time, made this company well-organized and with a large and professional staff, continuously creating new job opportunities and rapidly expanding.


Veprimtarite e Kompanise / Company Activities

Eksport  – Import i mallrave te Hekurit dhe Metaleve me ngjyre / Export  – Import of Iron and Ferrous Metals
● Perpunimi i hekurit me Prerje, Lakim, Saldim, Shpim, etj… / Iron Processing; Cutting, Bending, Welding, Drilling, etc…
● Konstruksione te Larta dhe te Uleta / High and Low Construction
● Porosi te Ndryshme / Special customer demands
● Prodhim i te gjitha llojeve te profileve te metalit per industrine e prodhimit te dyerve dhe dritareve te plastikes.
Production of all metallic profiles for the plastic door & window industry
● Prodhimi I te gjitha llojeve te profileve nga metali me trashesi deri 5[mm] dhe diameter Ø 127[mm].
Production of all types of metallic profiles with a width of up to 5[mm] and diameter of Ø 127[mm]
● Prerje e llamarinave ne shirit / Cutting of striped aluminium